Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Ulica Różana. stan z 1960 roku
Projekt Gminy Kęty „Indywidualizacja procesu nauczania”
środa, 05 września 2012 09:28

 

Od 1 stycznia 2012 Gmina Kęty realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kęty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projekt realizowany jest również w roku szkolnym 2012/2013 i adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kęty.

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W ramach projektu prowadzone będą:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: teatralnych, plastycznych).

 

W czasie realizacji projektu została doposażona baza dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt dopasowany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 

Rekrutacja prowadzona jest we wrześniu.

 

UG

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka