Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Drużyna piłkarska
Porządek Obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach
poniedziałek, 22 października 2012 09:54
KU.0002.13.2012 Kęty, dnia 19 października 2012 r.

 


Porządek obrad
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej na dzień

26 października (piątek) 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Kęty

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacje o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmian w Programie Rewitalizacji Miasta Kęty na lata 2007-2015,

2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 2367/6 położonej w Kętach,

3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy działki nr 11/16 położonej w Łękach,

4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy części działki nr 273 położonej w Łękach,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kętach na rzecz Gminy Kęty,

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

8) w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut,

9) w sprawie przyjęcia do stosowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014,

10) w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015,

11) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty,

12) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

13) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,

14) w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

15) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty na lata 2012-2021,

16) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych.

9. Przedstawienie uchwał stałych Komisji Rady.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Zawadzki

 

Posiedzenia Komisji:

- poniedziałek 22.12.2012 godz. 18.00 - Komisja Spraw Gospodarczych

- wtorek 23.12.2012 godz. 18.00 - Komisja Spraw Organizacyjno-Regulaminowych

- środa 24.12.2012 godz. 18.00 - Komisja Spraw Społecznych