Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • Za czym ta kolejka stoi?
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
wtorek, 26 czerwca 2012 07:46
Urząd Gminy Kęty informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty nr 119/2012/B z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kęty systematycznie przeprowadzane będą kontrole:
  • w punktach sprzedaży alkoholu,
  • w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Przeprowadzenie kontroli ma na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przestrzegają zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń, które określa ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.).

W razie stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zostaną podjęte działania przewidziane w w/w Ustawie.

UG