Pozory mylą, dowód nie

Stare zdjęcia

  • pierwsze supermarkety
W jaki kolektor zainwestować?
środa, 27 czerwca 2012 12:10

Rozpoczęło się podpisywanie umów dotacyjnych na zakup i montaż kolektorów słonecznych pomiędzy Gminą Kęty, a mieszkańcami wyłonionymi w trakcie losowania dotacji, które odbyło się w dniu 20 czerwca br.


Wielu z mieszkańców staje obecnie przed niewątpliwie trudnym wyborem – jaki kolektor wybrać, aby spełniał oczekiwania, był trwały i pracował z niezmienną wydajnością. Na rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta instalacji solarnych.

 

Jednym z wymogów, jakie Gmina Kęty określiła w regulaminie udzielania dotacji, jest posiadanie przez kolektor certyfikatu na znak SOLAR KEYMARK. Jest to świadectwo wydawane przez niezależne od producentów, akredytowane jednostki certyfikujące i świadczy o zgodności instalacji z dwoma europejskimi normami: PN-EN 12975-1 i PN-EN 12975-2. Identyczny wymóg stawiają przed swoimi klientami banki udzielające kredytów na zakup i montaż kolektorów z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Radzimy, aby wybór instalacji nie był przypadkowy i poprzedziło go gruntowne rozpoznanie ofert co najmniej kilku producentów. Nie należy polegać wyłącznie na zapewnieniach o wysokiej jakości oferowanych kolektorów. Warto zwrócić uwagę na parametry tych urządzeń, w tym:

  • sprawność optyczną oznaczaną współczynnikiem n0 – im większa, bliższa „1”, tym lepiej. Jest to maksymalna sprawność kolektora słonecznego uzyskiwana w sytuacji, gdy jego temperatura jest równa temperaturze otoczenia. Kolektory płaskie mają wyższą sprawność optyczną niż próżniowe, dlatego w sezonie letnim mogą być efektywniejsze, bo wówczas ich gorsza izolacja cieplna nie odgrywa tak dużej roli;
  • współczynniki strat ciepła, oznaczane najczęściej jako a1 i a2 - wskazują jak maleje sprawność kolektora wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Współczynnik a1 odgrywa zasadniczą rolę przy niskich różnicach temperatur pomiędzy kolektorem, a jego otoczeniem np. w porze ciepłej. Współczynnik strat nieliniowych a2 odgrywa decydującą rolę dla pracy kolektora w porze zimnej. W przypadku kolektorów próżniowych współczynniki strat ciepła są niższe od kolektorów płaskich 2 - 2,5 raza. Dzięki temu kolektory próżniowe zachowują wyższe sprawności w porze zimnej. Kolektor jest tym lepszy, im wyższa jest jego sprawność optyczna i niższe współczynniki strat.
  • roczny uzysk energii z 1m2 powierzchni kolektora – podawany jest w kWh/m2. Im wyższa jest jego wartość przy danym G, czyli zadanej wartości natężenia promieniowania słonecznego wyrażonego w W/m2, tym lepiej. Poszczególne wartości G w określonych warunkach pogodowych przedstawiają następująco:

G = 1000W/m2 - niebo całkowicie bezchmurne, maksymalna wartość osiągana na terenie Polski,

G = 700W/m2 – warunki przeciętnie słonecznej pogody z zamgleniami i lekkim zachmurzeniem,

G = 400W/m2 – promieniowanie przy zachmurzonym niebie.

  • powierzchnia apertury - pod pojęciem apertury rozumie się powierzchnię, przez którą promieniowanie słoneczne przedostaje się do wnętrza kolektora. W przypadku kolektora płaskiego jest to powierzchnia prześwitu szyby solarnej. W przypadku kolektorów próżniowych bez zwierciadła, powierzchnia apertury wyznacza się sumując powierzchnie wynikające ze średnicy wewnętrznej rury próżniowej.

W przypadku kolektora ze zwierciadłem, jako powierzchnię apertury przyjmuje się powierzchnię wynikającą z zewnętrznych wymiarów zwierciadła.

  • powierzchnia brutto – pomoże nam ocenić, ile miejsca zajmie kolektor na dachu lub ścianie budynku.

 

Oczywiście porównania należy dokonywać w oparciu o ten sam typ kolektorów. Nie można porównywać parametrów kolektorów np. płaskich z próżniowymi. Porównania dokonujmy zawsze w oparciu o certyfikaty.

Warto podkreślić, że wyników tych porównań nie można jednak bezpośrednio przekładać na praktykę eksploatacyjną - rzeczywiste warunki pracy instalacji solarnej mogą znacząco odbiegać od standardowych, w których przeprowadzane były testy. Zawsze, kiedy zmienimy pewne założenia (warunki badania), np. położenie dachu, łączną powierzchnię kolektorów, ilość wody, którą chcemy podgrzać itd., można dla tego samego kolektora otrzymać bardzo różne wyniki.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto zasięgnąć opinii użytkowników takich instalacji. Można także zwrócić uwagę na to, jaką pozycją na rynku cieszy się wybrany przez nas producent oraz, jaki okres gwarancyjny nam proponuje i czy nie wiąże się to z nadmiernymi kosztami dodatkowymi.

UG

 

 

Dotacje na kolektory rozlosowane20 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyło się publiczne losowanie 50 osób, z którymi podpisane zostaną umowy dotacyjne na zakup i montaż w ich gospodarstwach domowych kolektorów słonecznych. 20 kolejnych mieszkańców gminy znalazło się na liście rezerwowej.

Podczas losowania na sali obecnych było 35 osób ze 159, które aplikowały o dotację. Żadna z przybyłych osób nie zgłosiła zastrzeżeń co do przebiegu losowania.

Urząd Gminy przystąpił już do przygotowywania umów dotacyjnych i w najbliższym czasie mieszkańcy z listy głównej będą zapraszani do podpisania dokumentów.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły skorzystać z dotacji, jeśli mieszkańcy z listy głównej odmówią podpisania umowy lub jej realizacji, a także, jeśli pula posiadanych do dyspozycji środków finansowych (300 tys. zł) nie zostanie wykorzystana w całości. Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do podpisania umowy według kolejności wylosowania.

Ze względu na ochronę danych osobowych Urząd Gminy Kęty nie publikuje listy wylosowanych mieszkańców.

Regulamin projektu pozwala na swobodny wybór przez mieszkańców dostawcy kolektorów słonecznych. Urząd Gminy Kęty nie narzuca w tym zakresie ograniczeń i nie stosuje żadnych preferencji. Jedynym warunkiem wynikającym z konieczności zapewnienia europejskich standardów instalacji, a tym samym trwałości realizowanego projektu jest, aby kolektory posiadały certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez europejską jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1 i PN-EN 12975-2.

Szczegółowych informacji bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: Urząd Gminy Kęty, I piętro, pokój 27, tel. (033) 844-76-00 wew. 128 lub 168.

UG

- uchwała Rady Miejskiej -

 

_DSC0346_DSC0347_DSC0353_DSC0362_DSC0363_DSC0364_DSC0366_DSC0369_DSC0370